wojciech-pilat

Prawo spadkowe

  • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku
  • sprawy o dział spadku
  • sprawy o zachowek
  • porady prawne
  • sporządzanie pism (wniosków o stwierdzenie nabycia spadku, wniosków o dział spadku, odpowiedzi na wniosek, pozwów o zachowek, odpowiedzi na pozew)

Prawo spadkowe jest częścią szeroko pojętego prawa cywilnego. Podobnie jak prawo cywilne, prawo spadkowe dotyka praktycznie każdego, bowiem albo ktoś stanie się spadkobiercą (czyli osobą której należy się spadek po zmarłym), albo spadkodawcą (czyli osobą, która zostawia po sobie spadek).

 

Sprawy spadkowe dzielą się na dwa etapy. Pierwszy z nich to stwierdzenie nabycia spadku. W jego toku, sąd lub notariusz, stwierdzają w jaki sposób następuje dziedziczenie (na podstawie ustawy, czy na podstawie testamentu), kto jest uprawniony do otrzymania spadku i w jakiej części. W tym zakresie adwokat pomoże przygotować wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, zgromadzić niezbędne dokumenty, ustalić krąg wszystkich spadkobierców, a także może reprezentować Klienta przed sądem.

 

Kolejnym etapem jest dział spadku. W jego toku dochodzi do podziału masy spadkowej (czyli majątku który pozostawił po sobie zmarły) między osoby, które zostały uznane jako spadkobiercy na etapie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku. W tym zakresie adwokat pomoże przygotować wniosek o dział spadku, ustalić skład i wartość masy spadkowej, zaproponować jej podział pomiędzy spadkobierców. Adwokat może również reprezentować Klienta przed sądem, albowiem często sprawy o dział spadku są sprawami skomplikowanymi i wymagają zasięgnięcia opinii biegłych, np. z zakresu szacowania wartości nieruchomości. Adwokat podejmie działania zmierzające do tego, aby Klient uzyskał satysfakcjonujące go rozstrzygnięcie sądowe.

 

Oddzielnym rodzajem spraw, które wiążą się w sposób bezpośredni ze sprawami stricte spadkowymi, są sprawy o zapłatę zachowku. Zachowek przysługuje osobom, które byłyby spadkobiercami po zmarłym w przypadku dziedziczenia ustawowego, jednakże na skutek sporządzenia przez zmarłego testamentu lub wcześniejszego przekazania majątku w formie darowizny, nie otrzymały spadku po zmarłym. W takiej sytuacji należy się im zapłata zachowku od osoby, która spadek otrzymała bądź otrzymała majątek w darowiźnie od zmarłego. Adwokat pomoże ustalić czy w konkretnym przypadku należy się zachowek. Jeżeli będzie możliwość ubiegania się o jego zapłatę pomoże zgromadzić niezbędne dokumenty, ustalić skład masy spadkowej, wysokość przysługującego zachowku, sporządzi pozew o zapłatę zachowku. Adwokat może również reprezentować Klienta przed sądem, albowiem sprawy o zachowek są podobne do spraw o dział spadku i często bywają złożone i skomplikowane.

Prawo spadkowe

Skontaktuj się

wojciech-pilat

Kancelaria Adwokacka

Wojciech Piłat

ul. Pionierów 22/1

11-300 Biskupiec