wojciech-pilat

Prawo karne

  • obrona i zastępstwo na każdym etapie postępowania karnego (postępowanie przygotowawcze, postępowanie sądowe, postępowanie wykonawcze)
  • obrona i zastępstwo w sprawach o wykroczenia na każdym etapie postępowania
  • obrona i zastępstwo w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe
  • porady prawne
  • sporządzanie pism procesowych (subsydiarne i prywatne akty oskarżenia, apelacje, zażalenia, kasacje, pisma w postępowaniu wykonawczym)

Oferta Kancelarii skierowana jest zarówno do osób, które poszukują obrońcy, jak również do osób pokrzywdzonych przestępstwem.

 

Ustanowienie obrońcy na wstępnym etapie sprawy karnej, czyli postępowaniu przygotowawczym, stanowić będzie realizację prawa do obrony. Obrońca będzie obecny z podejrzanym na przesłuchaniu, w trakcie którego dojdzie do przedstawienia zarzutów. Adwokat będzie mógł przygotować linię obrony oraz składać wnioski dowodowe, które mają pozytywnie wpłynąć na sytuację procesową osoby podejrzanej. Obrońca będzie miał także możliwość zapoznania się ze zgromadzonym przez Prokuraturę i Policję materiałem dowodowym. W przypadku wyrażenia woli przez podejrzanego, adwokat będzie podejmował działania zmierzające do tzw. dobrowolnego poddania się karze.

 

Po skierowaniu do sądu aktu oskarżenia adwokat będzie uczestniczył w rozprawach i posiedzeniach, aktywnie broniąc oskarżonego. Będzie przesłuchiwał świadków i ewentualnych biegłych. W przypadku wydania niekorzystnego wyroku adwokat sporządzi apelację lub zażalenie. Będzie także reprezentował oskarżonego na etapie postępowania odwoławczego przed sądem wyższej instancji.

 

Prawomocne zakończenie postępowania sądowego nie zamyka drogi do dalszej obrony. Adwokat będzie to czynił na etapie postępowania wykonawczego. Możliwe jest składanie wniosków o: odroczenie wykonania kary, wyrażenie zgody na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, przerwę w karze, warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary, rozłożenie na raty kary grzywny i innych świadczeń.

 

W przypadku spełnienia określonych przesłanek, adwokat może złożyć kasację do Sądu Najwyższego i reprezentować skazanego przed Sądem Najwyższym.

 

Osoby pokrzywdzone przestępstwem również mogą liczyć na pomoc adwokata w Biskupcu (a także na terenie całego kraju) na każdym etapie postępowania karnego. Pełnomocnik w imieniu pokrzywdzonego sporządzi zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, a także będzie podejmował działania zmierzające do udowodnienia zaistnienia przestępstwa poprzez składanie wniosków dowodowych oraz udział w przesłuchaniach wnioskowanych świadków. Na etapie postępowania sądowego adwokat będzie działał w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego albo pełnomocnika oskarżyciela prywatnego. Celem adwokata będzie osiągnięcie satysfakcjonującego wyroku, również w zakresie naprawienia powstałej szkody.

 

W przypadku zatrzymania, pomoc adwokata jest wręcz nieoceniona. Osoba zatrzymana pozostaje w silnych emocjach, pozbawiona kontaktu z najbliższymi. Adwokat może ocenić sytuację „na chłodno” i dbać, aby czynności z zatrzymanym odbyły się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Osoba zatrzymana może kontaktować się wyłącznie z obrońcą, nikt z rodziny nie zostanie dopuszczony do zatrzymanego. Obrońca, w początkowym etapie postępowania, może działać na podstawie tymczasowego upoważnienia do obrony udzielonego przez najbliższych (rodzinę, partnera, współpracownika). Ważne jest, aby po zatrzymaniu osoba najbliższa zatrzymanego skontaktowała się z obrońcą i umocowała go do działania w imieniu zatrzymanego. W takich sytuacjach adwokat Wojciech Piłat pozostaje do dyspozycji pod numerem telefonu przez całą dobę.

Prawo karne

Skontaktuj się

wojciech-pilat

Kancelaria Adwokacka

Wojciech Piłat

ul. Pionierów 22/1

11-300 Biskupiec