wojciech-pilat

Odszkodowania

  • sprawy o odszkodowania (z OC, z AC, z polisy NNW)
  • sprawy o zadośćuczynienia (z tytułu krzywdy za wypadek komunikacyjny)
  • sprawy o ustalenie renty
  • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny
  • sprawy o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy
  • porady prawne

W przypadku wypadku komunikacyjnego, nieszczęśliwego wypadku, błędu medycznego lub wypadku przy pracy, poszkodowanemu przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie. Odszkodowanie za ekwiwalentem szkody materialnej, która powstała w majątku poszkodowanego. Tytułem przykładu można tutaj wskazać samochód uszkodzony w wyniku kolizji lub wypadku, koszty leczenia poniesione w związku z obrażeniami doznanymi podczas wypadku, czy też utraconymi zarobkami.

 

Zadośćuczynienie jest ekwiwalentem szkody niematerialnej, której doznał poszkodowany. Tytułem przykładu można tutaj wskazać ból i cierpienie spowodowane obrażeniami odniesionymi w trakcie wypadku, ból po śmierci osoby bliskiej w wyniku wypadku lub błędu medycznego, trauma psychiczna spowodowana uczestniczeniem w wypadku.

 

Co do zasady zobowiązanym do naprawienia szkody jest osoba, która swoim zawinionym zachowaniem doprowadziła do jej wyrządzenia. Jednakże w obecnych realiach większość sprawców szkód posiada ubezpieczenie OC zawarte z ubezpieczycielem. W takim wypadku poszkodowany starać się będzie o wypłatę należnych mu świadczeń bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń.

 

Powszechnie wiadome jest, iż ubezpieczyciele starają się uniknąć wypłaty należności lub wypłacić je w jak najniższej wysokości. W takim wypadku warto skorzystać z pomocy adwokata, posiadającego bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw o odszkodowania i zadośćuczynienia, zarówno na etapie postępowania likwidacyjnego, jak i postępowania sądowego.

 

Najczęstszymi rodzajami spraw trafiającymi do kancelarii w Biskupcu są sprawy o odszkodowania i zadośćuczynienia z OC sprawcy kolizji lub wypadku komunikacyjnego. Adwokat prowadzi także sprawy dotyczące wypłaty odszkodowania z polis indywidualnych i grupowych. W przypadku śmierci osoby najbliższej bardzo często pozostali członkowie rodziny nie są w stanie myśleć o zadośćuczynieniu. W tym przypadku adwokat pokieruje całym postępowaniem, aby poszkodowani otrzymali całe należne im świadczenia, które ułatwią bieżące funkcjonowanie, czy też zabezpieczą przyszłość.

 

Kancelaria prowadzi także sprawy dotyczące odszkodowań i zadośćuczynień z tytułu błędów medycznych. Sprawy te są zazwyczaj bardzo skomplikowane i wymagają dużego doświadczenia i wiedzy, które pozwalają na wykazanie, iż rzeczywiście do błędu medycznego doszło.

Odszkodowania

Skontaktuj się

wojciech-pilat

Kancelaria Adwokacka

Wojciech Piłat

ul. Pionierów 22/1

11-300 Biskupiec